De Nationale ombudsman

ombudsman

Klachten
Het sluitstuk van de rechtsbescherming tegen overheidshandelen wordt gevormd door de Nationale ombudsman. Het handelen van de overheid komt niet alleen tot uiting in rechtshandelingen van bestuursorganen, zoals gemeente of sociale dienst, maar ook in gedragingen van ambtenaren die de overheidstaken vervullen. Het gaat dan vaak om persoonlijke contacten van ambtenaren met burgers, zoals in gemeentehuizen, WMO-loket, sociale dienst, enzovoort.

Onderzoek naar gedrag
De ombudsman is eenvoudig toegankelijk. Dat blijkt uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarvan de tekst luidt:

Een ieder heeft het recht de ombudsman schriftelijk te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen.

De maximale termijn tussen de aangelegenheid en het verzoek om onderzoek bedraagt een jaar. De wet (Awb) schrijft voor dat u als verzoeker eerst de betreffende sociale dienst of gemeente in kennis stelt van uw bezwaar. Wordt de klacht afgewezen, of krijgt u niet binnen de gestelde termijn antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. De Nationale ombudsman doet vervolgens onderzoek naar het gedrag van het bestuursorgaan. Daarbij kan hij de betreffende sociale dienst of gemeente en u in de gelegenheid stellen hun standpunt schriftelijk of mondeling en al dan niet in elkaars aanwezigheid toe te lichten. Hij kan bij zijn onderzoek ook deskundigen inschakelen.

Rapport en verslag
Na afloop van het onderzoek beoordeelt de ombudsman of de sociale dienst of de gemeente zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen. HIj stelt vervolgens een rapport op waarin hij zijn bevindingen en zijn oordeel weergeeft.

Geen extra rechtsgang
De wetgever heeft met de Wet Nationale ombudsman niet een nieuwe bestuursrechtelijke rechtsgang willen creƫren. De taak van de ombudsman is het beoordelen van het gedrag van een bestuursorgaan. Hij heeft daarbij in hoofdzaak een bemiddelende rol: hij kan het betreffende bestuursorgaan wijzen op fouten die in het contact met de burger zijn gemaakt. Verder kan hij zijn zienswijze over eventueel te nemen maatregelen bekendmaken, zodat fouten in de toekomst worden voorkomen.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter