Bezwaar

Typing XXL

Bezwaar maken tegen een beslissing
Helaas is het niet altijd mogelijk om het voeren van een procedure te voorkomen. Soms liggen de standpunten van u en uw gemeente of sociale dienst te ver uiteen om er samen uit te komen. Er zijn veel gebieden waarop u van mening kunt verschillen met uw gemeente of sociale dienst. Als u het niet eens bent met een beschikking, hoeft u zich niet zo maar bij het besluit van uw gemeente of sociale dienst neer te leggen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing bij het bestuursorgaan (sociale dienst of gemeente) dat het besluit heeft genomen. Bezwaar wordt dus gemaakt bij het bestuursorgaan dat de beschikking gaf. De bezwaarschriftprocedure functioneert als een soort drempel voor toegang tot de rechter. Daarna is beroep mogelijk bij de rechtbank en tot slot kan na het beroep op de rechtbank nog hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Wat is een bezwaarschrift?
Een bezwaarschrift is een officiële brief aan de sociale dienst of de gemeente dat het besluit heeft genomen, waarin u als belanghebbende uitlegt waarom u het niet eens bent met dit besluit en aangeeft welk besluit volgens u wel zou moeten worden genomen. We spreken dan van een bezwaarschriftprocedure. De bezwaarschriftprocedure is de “normale” procedure voor u als u het niet eens bent met een besluit.

Tijdig bezwaar maken
Het indienen van een bezwaarschrift moet wel op tijd gebeuren, want aan dergelijke procedures zijn termijnen verbonden. Een bezwaarschrift indienen moet binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden of uitgereikt. Bent u te laat met indienen, dan heeft u meestal pech. Doorgaans wordt het  bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijk verklaard, als het te laat is ingediend. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift dan niet meer in wordt behandeling genomen.

Hoorzitting
Voordat de gemeente of de sociale dienst een besluit neemt over het bezwaarschrift moet het bestuursorgaan u ´horen´. Horen wil zeggen dat de sociale dienst of de gemeente u de gelegenheid geeft om uw mening over het besluit en over de ingediende bezwaren te geven.

Heroverweging
Na het horen moet de sociale dienst of de gemeente zijn eerder genomen besluit ´heroverwegen´. Dit wil zeggen dat de sociale dienst of uw gemeente de zaak opnieuw bekijkt en vooral beoordeelt of de aangevoerde bezwaren en de argumenten, die op de hoorzitting zijn aangevoerd, aanleiding geven tot een ander besluit.

Beslissing op bezwaar
Na de heroverweging volgt een (nieuw) besluit van de sociale dienst of gemeente in reactie op het bezwaarschrift. Dit besluit wordt de beschikking op bezwaar genoemd. De beschikking kan twee kanten op: de sociale dienst of gemeente blijft bij zijn eerste beslissing of het bestuursorgaan neemt, in verband met de aangevoerde bezwaren, een ander besluit.
De beslissing op bezwaar moet in beginsel binnen zes weken na het ontvangst van het bezwaarschrift worden genomen.

Bezwaarschrift niet-ontvankelijk
Als er iets juridisch/technisch mis is met het bezwaarschrift, neemt de sociale dienst of gemeente geen inhoudelijk besluit over de bezwaren. Het bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

Kosten bezwaarschriftprocedure
De bezwaarprocedure is gratis. Wilt u algemene informatie over de (uitgebreide) gratis rechtsbijstand van KRL, klik dan op de tab gratis rechtsbijstand.

Kosten van bijzondere adviseurs
In sommige gevallen wordt de zorgvraag beantwoord met een complexe woningaanpassing, zoals het plaatsen van een plafondlift in een badkamer, aanpassen van een keuken, inrichten van een garage voor slapen op de begane grond, enzovoort.
Als het nodig is om in het kader van een bezwaarprocedure een deskundig bedrijf in te schakelen voor een bijzonder advies, bijvoorbeeld over de medische en bouwkundige noodzakelijkheid van woningaanpassing,of de medische beantwoording van de vraag of u al dan niet arbeidsongeschikt bent, overleggen we dat altijd eerst met u. Als deze diensten geld kosten, komen deze kosten wel voor uw eigen rekening.U kunt hierbij denken aan kosten van medische adviesrapportage door een arts, een bouwkundige,een indicatieadviseur, een therapeut, of kosten van een vertaler voor buitenlandse documenten, enzovoort).

Voorlopige voorziening (Kort geding)
In beginsel kan hangende de bezwaarschriftprocedure  bij de rechtbank een voorlopige voorziening (Kort geding) worden gevraagd indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor deze bijzondere spoedprocedure is eveneens griffierecht verschuldigd. In het algemeen gelden voor deze procedure kortere termijnen.
Voor meer informatie over de voorlopige voorzieningenprocedure bij de rechtbank klik hier.

Na de bezwaarschriftprocedure
Na de bezwaarschriftprocedure kunt u tegen de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie over de beroepsprocedure bij de rechtbank. Vanzelfsprekend kunnen wij dit beroep desgewenst ook voor u instellen en u van begin tot eind bijstaan.

Zelf procederen? 
Zelf proceduren moet goed worden overwogen. Er zijn veel valkuilen en juridische voetangels. Het is jammer als u om zo’n reden de procedure verliest. Ga niet zelf knutselen als u zich niet in de juridisch kant van de procedure kunt of wilt verdiepen, maar laat uw bezwaar- en beroepsprocedure door KRL verzorgen. Meestal is het verstandig om advies in te winnen van een gespecialiseerde jurist. De KRL-juristen hebben ruime ervaring en juridische expertise op het gebied van o.a. bijstandsrecht, de Wmo en gerechtelijke procedures. U krijgt altijd een persoonlijke juridisch specialist toegewezen. Uw juridisch specialist voert zijn taken als rechtsbijstandverlener met de grootste zorg uit. Samen met deze jurist kunt u de beste strategie en plan van aanpak bepalen. Het kan ook voorkomen dat wij u afraden om juridische stappen te zetten. KRL gaat – na acceptatie van uw zaak – snel aan de slag om een conflict tot een goede oplossing te brengen. KRL stelt alles in het werk om uw zaak op te lossen. Het is ons doel om voor u een zo goed mogelijk resultaat te behalen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we geen redelijke kans meer zien om de zaak voor u tot een goed einde te brengen en beëindigt KRL de behandeling.

KRL helpt u graag verder. 
Heeft u specifieke vragen over de bezwaar- en/of Kort geding procedure of wilt u juridisch advies? Voor meer informatie?

Bel met: 0499 – 21 65 47 (ma t/m vr 08.30 uur – 17:00 uur)
Mail naar: 
info@krl-juristen.nl 
Zaak aanmelden, klik hier.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

 

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter