Wmo-voorziening aanvragen

aanvraag
Aanvraag melden, hoe en waar?
Wanneer u hulp of ondersteuning nodig heeft van de gemeente moet u dit melden. Dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. Waar u dat moet doen, verschilt per gemeente; soms bij het Wmo-loket, soms in het gemeentehuis en vaak bij het wijkteam. Het is verstandig om per e-mail of (aangetekende) brief de melding te doen, omdat u dan kunt aantonen wanneer u de melding hebt gedaan. Dit kan van belang zijn voor de afhandeling. Normaal gesproken mag u verwachten dat de gemeente de ontvangst van de melding bevestigt.

Persoonlijk plan
U kunt bij de melding een persoonlijk plan meesturen. Als u dat niet doet, stelt de gemeente u in de gelegenheid om dit binnen zeven dagen na de melding alsnog in te leveren. Wat moet er in uw persoonlijk plan staan? In het persoonlijk plan licht u toe waarom u ondersteuning wilt. Ook geeft u hierin aan welke ondersteuning naar uw mening het meest passend is en waarom u dat vindt. Op welke wijze u het persoonlijk plan opstelt, mag u zelf bepalen. Het persoonlijk plan is vorm vrij. Het is belangrijk dat u in het persoonlijk plan een aantal vragen beantwoordt.

Hieronder zetten wij deze vragen voor u op een rij:
  • welke problemen ervaart u in het dagelijks leven;
  • wat uw behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren zijn;
  • welke mogelijkheden u zelf, samen met uw sociale netwerk en met behulp van algemene voorzieningen hebt om uw probleem op te lossen of te verminderen;
  • de behoeften ter ondersteuning van uw mantelzorger;
  • welke maatwerkvoorziening volgens u het probleem zou kunnen verminderen of oplossen.

Niet verplicht
Het is niet verplicht om een persoonlijk plan op te stellen. Dit heeft dus ook geen gevolgen voor uw melding. Wel helpt het persoonlijk plan u om alvast na te denken welke ondersteuning u graag wenst. U kunt in het persoonlijk plan zelf uw ideeën voor een oplossing voor uw ondersteuningsbehoefte aangeven. Daarmee kunt u sturing geven aan de mogelijke oplossing.
Tip: zorg daarbij zelf voor aanlevering van medische informatie waaruit blijkt of er sprake is van stoornissen bij activiteiten en participatie.

Onderzoek naar uw persoonlijke situatie
Nadat u het persoonlijk plan heeft ingeleverd of heeft aangegeven dat u geen plan inlevert, begint de gemeente met het onderzoek. De gemeente zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. In dit ‘keukentafelgesprek’ doet de gemeente dan onderzoek naar uw persoonlijke situatie.

 

Beoordeling hulpvraag

Uw hulpvraag moet integraal, en dus ook buiten de Wmo-kaders, worden bekeken, dat wil zeggen in samenhang met vragen en problemen van u op andere domeinen, zoals de bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Doet u mogelijk ook al een beroep op jeugdhulp voor uw kinderen of zijn er wellicht ook schulden, dan dient dit te worden betrokken in de beoordeling van de problematiek en het bepalen van de ondersteuningsproblematiek en het bepalen van de ondersteuningsbehoefte. Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar uw behoeften en voorkeuren, maar ook naar wat u zelf nog kunt, of wat uw sociale omgeving kan, zoals uw familie, vrienden of buren.

Cliëntondersteuning

Gedurende het onderzoek kunt u zich laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet u op de beschikbaarheid van cliëntondersteuning

wijzen en moet de clientondersteuning gratis ter beschikking stellen.

Duur van het onderzoek
De gemeente moet het onderzoek binnen zes weken afronden en hiervan een verslag aan u sturen. In dit gespreksverslag wordt beschreven welke voorzieningen nodig worden geacht, waarom een maatwerkvoorziening nodig is, of waarom een algemene voorziening voldoende is. U kunt vervolgens – al dan niet in samenspraak met KRL – de afweging maken of u een aanvraag indient voor een maatwerkvoorziening.

Aanvraag
Een aanvraag kan alleen betrekking hebben op een maatwerkvoorziening, want een algemene voorziening is vrij toegankelijk. De indiening van een aanvraag is het startpunt van de besluitfase. U kunt op twee momenten in de aanvraagprocedure een aanvraag indienen: na voltooiing van het onderzoek of als het onderzoek nog niet is afgerond, maar de zes weken die het onderzoek mag duren is wel verstreken.

Besluit
Zolang u geen aanvraag heeft ingediend, kan de gemeente de zaak afhandelen zonder officieel besluit. Op een aanvraag volgt een besluit over de maatwerkvoorziening van de gemeente. De gemeente heeft daar twee weken voor. Het besluit kan zoel positief als negatief zijn.

Bezwaar maken: U bent het niet eens met de Wmo-beslissing.
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de Wet of met de eigen regels van de gemeente. Ook kan de gemeente besluiten u een voorziening toe te kennen waar u niet of niet voldoende mee geholpen bent.
In beide gevallen is het verstandig dat u het besluit laat nakijken door een Wmo-specialist.  Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met onze Wmo-juristen komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter