Algemene voorwaarden

KRL: Königs, Rietrae en de Laat

Algemene voorwaarden
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich aanmeldt voor (de gratis) beroepsmatig te verlenen sociale rechtsbijstand. Om het milieu te sparen en de kantoorkosten laag te houden, versturen we correspondentie digitaal en via e-mail.
Al onze voorwaarden vindt u hieronder. Wilt u de voorwaarden liever op papier? Dan kunt u deze zelf printen. Wel zo gemakkelijk.

In deze algemene voorwaarden zijn de contractspartijen als volgt aangeduid:
– KRL-Juristengroep
– Cliënt: de contractspartij van KRL-Juristengroep.

Algemeen

 • KRL-Juristengroep is de handelsnaam van een burgerlijke maatschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt om gratis rechtsbijstand en ondersteuning te bieden aan mensen met een inkomen op of rond het sociaal minimum.
 • KRL-Juristengroep is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 50845861. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënt aan KRL-Juristengroep verstrekt, evenals op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.
 • KRL-Juristengroep is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.krl-juristen.nl.
 • Het taakgebied van KRL-Juristengroep beperkt zich tot de producten zoals op de website van: https://www.krl-juristen.nl aangegeven.

Werkgebied

 • Het werkgebied van KRL-Juristengroep beperkt zich tot: de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de provincies: Gelderland, Limburg,
  Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland.
 • De inwoners uit de bovenvermelde provincies van de hierondergenoemde gemeenten zijn echter uitgezonderd van onze juridische dienstverlening:
  Asten, Bernheze, Best, Boekel,  Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Meierijstad en Oirschot.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt
  aan KRL-Juristengroep verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden.

Opdrachten

 • Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door KRL-Juristengroep schriftelijk is aanvaard. Tot aanvaarding is KRL-Juristengroep nimmer verplicht.
 • Ingeval cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen,
  bijvoorbeeld betaling van de kosten van griffierecht kan KRL-Juristengroep
  (onverwijld) weigeren de werkzaamheden aan te vangen en/of de al begonnen
  werkzaamheden opschorten of staken.
 • De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 • De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten
  ontlenen.
 • De cliënt vrijwaart KRL-Juristengroep tegen vorderingen van derden die stellen
  schade te hebben geleden door of verband houdende met door
  KRL-Juristengroep ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 • Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend
  aanvaard en uitgevoerd door KRL-Juristengroep. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
  anders overeengekomen is, is KRL-Juristengroep vrij te bepalen welke
  medewerker de opdracht uitvoert.
 • Verstrekte opdrachten worden door KRL-Juristengroep uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
  werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die  verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
  KRL-Juristengroep zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden  alleen laten leiden door het belang van de cliënt.
 • Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven voor de duur van de werkzaamheden
  die aan de desbetreffende specifieke zaak casu quo aan de specifieke zaken is/zijn verbonden, tenzij cliënt en KRL-Juristengroep tussentijds verlenging van de
  overeenkomst overeenkomen, dan wel uit hun stilzwijgende handelingen van de
  bedoeling om de overeenkomst te verlengen, blijkt.
 • KRL-Juristengroep heeft het recht verdere uitvoering van de opdracht zonder
  opgave van reden(en) te weigeren en/of de opdracht in te trekken.
 • De overeenkomst tussen KRL-Juristengroep en cliënt leidt naar zijn aard slechts tot een inspanningsverbintenis aan de zijde van KRL-Juristengroep en nimmer tot een resultaatverbintenis.
 • De cliënt zal aan KRL-Juristengroep steeds tijdig en volledig de informatie
  verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht.
  De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien
  deze van derden afkomstig is.
 • De cliënt zal KRL-Juristengroep van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang
  kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
 • KRL-Juristengroep is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde
  gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen
  ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet
  aangewezen instantie. KRL-Juristengroep is bovendien wettelijk verplicht tot
  geheimhouding van deze melding. KRL-Juristengroep is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door KRL-Juristengroep gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart KRL-Juristengroep tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door KRL-Juristengroep van de betreffende bepalingen.

Gratis sociale rechtsbijstand en kosten

 • KRL-Juristengroep verleent – na schriftelijke of elektronische acceptatie van de zaak – gratis rechtsbijstand. Wel zal de eventuele proceskostenveroordeling op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht in bestuursrechtelijke (voor)procedures gelden als betaling van de door KRL-Juristengroep beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Dit geldt eveneens indien een bestuursorgaan in verband met het niet tijdig geven van een beschikking, bijvoorbeeld op aanvraag / bezwaarschrift een dwangsom verschuldigd is.
  Deze vergoedingen van de kosten zal KRL-Juristengroep namens u verzoeken
  bij het betreffende bestuursorgaan en/of rechtscollege waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.
 • De gratis rechtsbestand bestaat uit de lichamelijke en geestelijke inspanning van
  de KRL medewerkers die nodig is om de opdracht te vervullen.
 • De bijkomende kosten, zoals griffierecht, zijn voor rekening van opdrachtgever. De cliënt wordt er op gewezen dat voor de door rechtbank of Centrale Raad van Beroep in rekening gebrachte kosten van griffierecht, wellicht bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij de woonplaatsgemeente van de cliënt. De cliënt wordt aangeraden om zich per omgaande na ontvangst van de betreffende nota, zich te wenden tot die gemeente voor het eventueel doen van een aanvraag voor bijzondere bijstand.
 • De cliënt is ermee bekend dat in geval een procedure wordt verloren een veroordeling kan plaatsvinden tot betaling van de (proces)kosten van de wederpartij, waaronder de griffie- en deurwaarderskosten en kosten van ingeschakelde deskundigen.
 • De cliënt geeft KRL-Juristengroep het recht de door het bestuursorgaan aan cliënt te betalen casus verschuldigde bedragen in het kader van proceskosten- en/of dwangkostenvergoeding in naam van de cliënt (in) te vorderen en uit te doen betalen op de bankrekening van KRL-Juristengroep.
 • Cliënt is verplicht aan KRL alle medewerking te verlenen om ervoor te zorgen dat de kosten van verleende rechtsbijstand, die KRL als rechtsbijstandverlener met de behandeling van het bezwaar, beroep, voorlopige voorziening of ingebrekestelling, redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht worden vergoed. Cliënt stelt KRL namelijk met de door het gemeentebestuur te betalen forfaitaire proceskostenvergoeding zoveel mogelijk schadeloos voor de verleende rechtsbijstand.
 • Gratis rechtsbijstand blijft buiten toepassing, indien cliënt weigert medewerking te verlenen aan de verkrijging ten behoeve van KRL van een forfaitaire onkostenvergoeding op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht. In dat geval is cliënt een forfaitaire onkostenvergoeding verschuldigd, gelijk aan dat van de proceskostenvergoeding van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Registratie, geheimhouding, privacy en ICT

 • KRL-Juristengroep respecteert de privacy van alle gebruikers van de website site
  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die rechtzoekenden
  verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt zowel voor hen die een
  opdracht verschaffen aan KRL-Juristengroep als voor hen die alleen vrijblijvend en vraag stellen aan KRL-Juristengroep.
 • De website van KRL-Juristengroep gebruikt geen cookies.
 • De cliënt verleent aan KRL-Juristengroep toestemming voor het registreren en
  verwerken van persoonsgegevens.
 • KRL-Juristengroep verplicht zich tot geheimhouding en respecteert de
  vertrouwelijkheid van cliëntgegevens. Cliëntinformatie wordt alleen gedeeld met
  personen of instanties die binnen kader van de opdracht betrokken zijn.
 • Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is beroepsmatig
  gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw
  gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel
  tegenstrijdig belang (met u als cliënt).
 • De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door KRL-Juristengroep in acht genomen
  veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door
  onbevoegden gegeven kan worden.

Aansprakelijkheid

 • KRL-Juristengroep aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door cliënt geleden schade en gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs aan KRL-Juristengroep kunnen worden toegerekend en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, dat tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
  Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit
  artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid
  beperkt tot een bedrag van € 1.000,00, zegge: duizend euro.
  Persoonlijke aansprakelijkheid van bij KRL-Juristengroep werkzame personen
  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voor zover het noodzakelijk is om derden, bijvoorbeeld een arts en/of bouwkundige, in te schakelen verleent cliënt daartoe zelf de opdracht. De cliënt is verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke opdrachten.  Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is KRL-Juristengroep niet aansprakelijk.
 • Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door KRL-Juristengroep bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. Tevens is KRL-Juristengroep niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of dit vervoer of deze verzending geschiedt door of namens cliënt, KRL-Juristengroep of derden.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden ten opzichte van KRL-Juristengroep, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij KRL-Juristengroep zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop cliënt bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert. KRL-Juristengroep is gerechtigd pas tot indiening van processtukken over te gaan dan wel een al begonnen procedure te vervolgen, nadat daartoe verschuldigde griffierechten zijn voldaan.

Klachten- en geschillenregeling

 • Alle geschillen / klachten die mochten ontstaan naar aanleiding van de
  totstandkoming of uitvoering van een opdracht, dienen eerst bij
  KRL-Juristengroep te worden behandeld, waarbij voorts met de cliënt zal worden besproken hoe de klacht / het geschil zal worden afgehandeld.
 • De cliënt dient zijn klacht aan KRL-Juristengroep voor te leggen binnen zes weken na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 • De rechtsverhouding tussen cliënt en KRL-Juristengroep wordt beheerst door het
  Nederlands recht. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor
  bedoeld in der minne op te lossen, kan het geschil voorgelegd worden aan de
  bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch dan wel Breda.
  Indien KRL-Juristengroep als eisende partij optreedt, heeft zij de mogelijkheid het
  geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 • De algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de website van
  KRL-Juristengroep (https://www.krl-juristen.nl) en worden op verzoek kosteloos elektronisch aan opdrachtgever(s) toegezonden.

Archivering en correspondentie

 • KRL-Juristengroep verstuurt correspondentie digitaal, via e-mail. De documenten
  die we niet digitaal kunnen versturen, ontvangt cliënt  per post.
 • Het dossier dat betrekking heeft op de betreffende opdracht wordt na beëindiging
  van de rechtszaak vernietigt, tenzij anders met cliënt is overeengekomen.
  KRL-Juristengroep zal niet kunnen worden verplicht een dossier langer te bewaren.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter