Algemene voorwaarden

KRL: Königs, Rietrae en de Laat

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hier leest u onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1. DEZE VOORWAARDEN
1.1  Deze voorwaarden horen bij de afspraken die we met u maken. We gebruiken deze om u goed van dienst te kunnen zijn zodat u weet waar u aan toe bent. We houden van eerlijk en duidelijk!

1.2  Maatschap – vestigingsadres (géén bezoekadres)
KRL-Juristengroep (hierna: KRL) is een maatschap, gevestigd in Oirschot aan de Boterwijksestraat 9, (5688 HX).
Telefoon: 0499 – 21 65 47. E-mail: info@krl-juristen.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van : 8.30 tot 17.00 uur.

1.3 Handelsregister
KRL staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50845861.

ARTIKEL 2. EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN
2.1 Gratis juridische ondersteuning
Gratis advies en rechtsbijstand bij uw juridische vragen, geschillen en conflicten met uw gemeente in ons werkgebied over sociale voorzieningen, zoals de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015), gehandicaptenparkeervoorzieningen, de Participatiewet en aanverwante gemeentelijke sociale (minima)regelingen.

2.2 Het recht op gratis rechtsbijstand
De rechtsbijstand die wij aan u verlenen is – na acceptatie van uw zaak – GRATIS en niet (via de rechter) afdwingbaar. Het kost u niets, wat de uitkomst ook is. Hand erop!

2.3 Géén uurtje-factuurtje
U krijgt van ons de garantie dat wij in geval van een bezwaar- en beroepsprocedure of ‘kort geding’ nooit uurloon (honorarium) in rekening zullen brengen, tenzij u zonder onze toestemming een juridische procedure intrekt (zie ook artikel 4.4).

2.4 Inspanningsverplichting KRL-juristen
We kunnen niet garanderen dat wij een zaak zullen winnen. En daarom hebben we een inspanningsverplichting om zo goed mogelijk ons best te doen. Dat wil zeggen: dat de jurist toezegt zich in te zullen spannen om een bepaald resultaat te bereiken, maar garandeert dat resultaat niet.

2.5 Wij houden contact over het verloop van uw zaak per e-mail of per telefoon, of we komen zo nodig bij u op huisbezoek. Van alle stukken krijgt u een kopie.

2.6 Vernietigen procesdossier
Na sluiting van de zaak vernietigen we het procesdossier.

ARTIKEL 3. ONZE REGELS
3.1 Redelijke kans op succes
Wij verlenen géén gratis juridische ondersteuning als we van mening zijn dat er géén redelijke kans van slagen bestaat voor uw juridisch geschil.

3.2 Niet zelf bezwaar gemaakt
U hebt zelf nog geen bezwaarschrift ingediend en er is geen andere advocaat of juridisch ondersteuner bij de zaak betrokken.

3.3 Géén second opinion!
KRL geeft géén tweede mening en neemt géén zaken over die al in behandeling zijn bij een andere (rechts)hulpverlener. Ook controleren we niet het werk van uw advocaat.

3.4 Medewerking verlenen
U bent verplicht aan KRL alle medewerking te verlenen om ervoor te zorgen dat de kosten van verleende rechtsbijstand, die KRL heeft moeten maken door de gemeente op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht, worden vergoed.

ARTIKEL 4.  VERREKENEN PROCESKOSTENVERGOEDING EN DWANGSOM
4.1 Proceskostenvergoeding
Als u de zaak wint dan krijgt u van de gemeente de gemaakte proceskosten betaalt.
De zogenoemde proceskostenvergoeding. Dit bedrag komt uitsluitend toe aan KRL.
De proceskostenvergoeding geldt namelijk als betaling van de door KRL beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

4.2 Dwangsom (= een geldbedrag)
Heeft u recht op een dwangsom, omdat de gemeente te laat besluiten neemt, dan komt de dwangsom uitsluitend toe aan KRL. De dwangsom geldt namelijk als betaling van de door KRL professioneel verleende rechtsbijstand.

4.3 Volmacht  (= toestemming)
U verleent KRL het recht en toestemming om de door de gemeente aan u toegekende proceskostenvergoeding- en/of dwangsom in uw naam te verhalen op de gemeente en (in) te vorderen en uit te laten op onze bankrekening.

4.4 Intrekking bezwaar of (hoger) beroep zonder toestemming
Indien u uw bezwaar of (hoger) beroep zonder onze toestemming intrekt en de proceskostenvergoeding wordt hierdoor afgewezen, of daarop wordt niet meer beslist of kan niet meer worden beslist, dan bent u aan KRL een proceskostenvergoeding verschuldigd. Dit overeenkomstig het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Met andere woorden: als bovenbedoelde situatie zich door u toedoen voordoet dan betaalt u voor het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift € 525,00 en voor de procesvertegenwoordiging ter hoorzitting door een jurist eveneens een bedrag van € 525,00. De reiskosten komen daar voor het bijwonen van de hoorzitting nog bij.
De kilometervergoedig van 28 cent vindt plaats op de te reizen afstand tussen het kantooradres te Oirschot en het vestigingsadres van de instantie en omgekeerd.

4.5 Verhalen proceskostenvergoeding en dwangsom op gemeente
Het kan voorkomen dat een gemeente niet wil meewerken aan het verlenen van een proceskostenvergoeding en/of dwangsom. In dat geval werkt u volledig mee aan het verhalen van alle (invorderings)kosten op de gemeente, in die zin dat u verplicht bent uw aanspraken op een dwangsom en/of proceskostenvergoeding van de gemeente aan ons over te dragen.

ARTIKEL 5. KOSTEN
5.1 Let op! Een rechtszaak kost geld
Als u bij de rechter in (hoger) beroep gaat, betaalt u griffierechten. Dit zijn de behandelkosten van uw rechtszaak. U betaalt deze kosten (€ 48,00) aan de rechtbank.

5.2 Kosten en inschakeling deskundigen
We schakelen alleen met uw toestemming deskundigen in. U betaalt deze kosten.

5.3. Bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen? Voor de kosten van griffierecht en deskundigen kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Beroepsaansprakelijkheid
KRL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Omdat wij gratis werken beperken wij onze aansprakelijkheid tot het bedrag (€ 100,00) dat onze verzekeraar uitkeert.

6.2 Persoonlijke aansprakelijkheid uitgesloten
Persoonlijke aansprakelijkheid van bij KRL werkzame personen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Géén aansprakelijkheid voor kosten en fouten van derden
KRL is niet aansprakelijk voor kosten, fouten en/of acties van derden die zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 7. GEGEVENS
7.1 Verwerken van persoonsgegevens
U geeft KRL toestemming uw persoonsgegevens te verwerken zodat we onze sociaal juridische diensten kunnen verlenen.

7.2 Persoonsgegevens vertrouwelijk
Bij de uitvoering van de overeenkomst houdt KRL al uw informatie en (persoons)gegevens geheim. KRL zal ze uitsluitend gebruiken voor het verlenen van rechtsbijstand.

7.3 Beveiliging persoonsgegevens
KRL verklaart hierbij alle informatie en (persoons)gegevens op een deugdelijke manier te beveiligen.

ARTIKEL 8. BEËINDIGING RECHTSBIJSTAND
8.1  KRL heeft het recht om de gratis rechtsbijstand te beëindigen als zij van mening is dat het voortzetten van de juridische procedure of relatie niet meer mogelijk of wenselijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u ons bewust verkeerd hebt geïnformeerd.

ARTIKEL 9. KLACHTEN EN GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
9.1 Bent u niet tevreden over de hulp van uw jurist? Bespreek uw vragen of klachten altijd eerst met uw jurist. Komt u er samen niet uit? Dan kunnen wij u informeren over uw mogelijkheden, zoals het indienen van een klacht.

9.2 Welk recht is van toepassing?
Het Nederlands recht is van toepassing op de gratis sociaal juridische dienstverlening.

Op verzoek sturen wij u de algemene voorwaarden digitaal toe, zodat u ze nog eens rustig kunt doorlezen.

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter