Algemene voorwaarden

KRL: Königs, Rietrae en de Laat

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hier leest u onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1. DEZE VOORWAARDEN
1.1  Deze voorwaarden horen bij de afspraken die we met u maken. We gebruiken deze om u goed van dienst te kunnen zijn zodat u weet waar u aan toe bent. We houden van eerlijk en duidelijk!

1.2  Maatschap – vestigingsadres (géén bezoekadres)
KRL-Juristengroep (hierna: KRL) is een maatschap, gevestigd in Oirschot aan de Boterwijksestraat 9, (5688 HX).
Telefoon: 0499 – 21 65 47. E-mail: info@krl-juristen.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van : 8.30 tot 17.00 uur.

1.3 Handelsregister
KRL staat sinds 2010 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50845861.

ARTIKEL 2. EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN
2.1 Gratis juridische ondersteuning
Gratis advies en rechtsbijstand bij uw juridische vragen, geschillen en conflicten met uw gemeente in ons werkgebied over sociale voorzieningen, zoals de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015), gehandicaptenparkeervoorzieningen, de Participatiewet en aanverwante gemeentelijke sociale (minima)regelingen.

2.2 Het recht op gratis rechtsbijstand
De rechtsbijstand die wij aan u verlenen is – na acceptatie van uw zaak – gratis en niet (via de rechter) afdwingbaar. De rechtsbijstand kost u niets, wat de uitkomst ook is. Hand erop!

2.3 Géén uurtje-factuurtje
U krijgt van ons de garantie dat wij in geval van een bezwaar- en beroepsprocedure of ‘kort geding’ nooit uurloon (honorarium) in rekening zullen brengen, tenzij u zonder onze toestemming een juridische procedure intrekt (zie ook artikel 4.4) en/of geen volledige medewerking verleent aan het verkrijgen van een proceskosten- en/of dwangsomvergoeding (zie ook artikel 4.5.).

2.4 Inspanningsverplichting KRL-juristen
We kunnen niet garanderen dat wij een zaak zullen winnen. En daarom hebben we een inspanningsverplichting om zo goed mogelijk ons best te doen. Dat wil zeggen: dat de jurist toezegt zich in te zullen spannen om een bepaald resultaat te bereiken, maar garandeert dat resultaat niet.

2.5 Wij houden contact over het verloop van uw zaak per e-mail of per telefoon, of we komen zo nodig bij u op huisbezoek. Van alle stukken krijgt u per e-mail een kopie.

2.6 Vernietigen procesdossier
Na sluiting van de zaak vernietigen we het procesdossier.

ARTIKEL 3. ONZE REGELS
3.1 Redelijke kans op succes
Wij verlenen géén gratis juridische ondersteuning als we van mening zijn dat er géén redelijke kans van slagen bestaat voor uw juridisch geschil.

3.2 Niet zelf bezwaar gemaakt
U hebt zelf nog geen bezwaarschrift ingediend en er is geen andere advocaat of juridisch ondersteuner bij de zaak betrokken.

3.3 Géén second opinion!
KRL geeft géén tweede mening en neemt géén zaken over die al in behandeling zijn bij een andere (rechts)hulpverlener. Ook controleren we niet het werk van uw advocaat.

3.4 Medewerking verlenen
U bent verplicht aan KRL alle medewerking te verlenen om ervoor te zorgen dat de kosten van verleende rechtsbijstand, die KRL heeft moeten maken door de gemeente op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht, worden vergoed.

ARTIKEL 4.  VERREKENEN PROCESKOSTENVERGOEDING EN DWANGSOM
4.1 Proceskosten- en dwangsomvergoeding (= een geldbedrag)
Als u de zaak wint dan moet de gemeente een zogenoemde proceskostenvergoeding betalen. U heeft recht op een dwangsom als de gemeente niet op tijd beslist. Betalingen van proceskosten en/of een dwangsom door de gemeente aan u, komen toe aan KRL. Dit zijn namelijk betalingen voor de door KRL verleende beroepsmatige rechtsbijstand.

4.2 Volmacht (= toestemming)
U verleent KRL het recht en toestemming om de door de gemeente aan u toegekende proceskostenvergoeding- en/of dwangsom in uw naam te verhalen op de gemeente, (in) te vorderen en uit te laten betalen op onze bankrekening.

4.3. Tussentijdse beëindiging
Als u tussentijds de opdracht beëindigt, zal KRL de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen, berekend op basis van de aan de opdracht bestede uren tegen een uurtarief van € 125,00 exclusief btw. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat KRL aan vergoeding op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht had ontvangen als de opdracht niet tussentijds was beëindigd. 

4.4 Uitblijven proceskosten- en/of dwangsomvergoeding
Het kan voorkomen dat een gemeente niet wil meewerken aan het verlenen van een proceskostenvergoeding en/of betaling dwangsom.
Als KRL van mening is dat ten onrechte geen proceskostenvergoeding en/of dwangsom is toegekend, behoudt KRL het recht in uw naam in bezwaar of (hoger) beroep te gaan met betrekking tot de proceskosten- en dwangsomvergoeding. In dat geval moet u volledig meewerken aan procedures die leiden tot een dwangsom- en proceskostenvergoeding en aan het verhalen van alle (invorderings)kosten op de gemeente.

ARTIKEL 5. KOSTEN
5.1 Kosten griffierecht
Als u bij de rechter in (hoger) beroep gaat, betaalt u griffierechten. Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. U betaalt deze kosten (€ 49,00) via KRL aan de rechtbank. Pas als u de griffiekosten heeft betaald, kunnen we een rechtszaak starten.

5.2 Kantoorkosten                                                                                                              Voor iedere op te starten procedure rekenen we € 32,50 aan kantoorkosten. Dit zijn de kosten voor de kantoorruimte, aanschaf en onderhoud inventaris, energie, ICT, kennissystemen, porti, telefoon, fax, fotokopieën, briefpapier, abonnementen en contributies, enz. Pas als u de kantoorkosten heeft betaald, kunnen we een rechtszaak starten.

5.3 Kosten en inschakeling deskundigen
We schakelen alleen met uw toestemming deskundigen in. U betaalt deze kosten.

5.3. Bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen? Voor de kosten van griffierecht en deskundigen kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Beroepsaansprakelijkheid
Omdat wij gratis werken beperken wij onze aansprakelijkheid tot een bedrag van
€ 100,00.

6.2 Persoonlijke aansprakelijkheid uitgesloten
Persoonlijke aansprakelijkheid van bij KRL werkzame personen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Géén aansprakelijkheid voor kosten en fouten van derden
KRL is niet aansprakelijk voor kosten, fouten en/of acties van derden die zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 7. GEGEVENS
7.1 Verwerken van persoonsgegevens
U geeft KRL toestemming uw persoonsgegevens te verwerken zodat we onze sociaal juridische diensten kunnen verlenen.

7.2 Persoonsgegevens vertrouwelijk
Bij de uitvoering van de overeenkomst houdt KRL al uw informatie en (persoons)gegevens geheim. KRL zal ze uitsluitend gebruiken voor het verlenen van rechtsbijstand.

7.3 Beveiliging persoonsgegevens
KRL verklaart hierbij alle informatie en (persoons)gegevens op een deugdelijke manier te beveiligen.

ARTIKEL 8. BEËINDIGING RECHTSBIJSTAND
KRL heeft het recht om de gratis rechtsbijstand te beëindigen als zij van mening is dat het voortzetten van de juridische procedure of relatie niet meer mogelijk of wenselijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u ons bewust verkeerd hebt geïnformeerd.

ARTIKEL 9. KLACHTEN EN GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
9.1 Bent u niet tevreden over de hulp van uw jurist? Bespreek uw vragen of klachten altijd eerst met uw jurist. Komt u er samen niet uit? Dan kunnen wij u informeren over uw mogelijkheden, zoals het indienen van een klacht.

9.2 Welk recht is van toepassing?
Het Nederlands recht is van toepassing op de gratis sociaal juridische dienstverlening.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden dan kunt u KRL bereiken via de mail op: info@krl-juristen.nl. Op verzoek sturen wij u de algemene voorwaarden digitaal toe, zodat u ze nog eens rustig kunt doorlezen.

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter