Rechtsbescherming

image-1619849

Rechtsbescherming 
Niet eens met de gemeente of de sociale dienst?
In de Wmo- en bijstandspraktijk zijn er veel vragen waarop de landelijke wet- en regelgeving en de parlementaire geschiedenis het antwoord schuldig blijven. De belangen conflicteren nogal eens, zeker bij veranderende marktomstandigheden, een terugtrekkende overheid en sterk bezuinigende overheid, de toenemende vergrijzing en een stijgende sociale ongelijkheid. Gelukkig komen u en gemeente vaak tot een gezamenlijke conclusie en kunnen beide partijen zich vinden in de afloop van de zaak. Soms ook niet. U bent het bijvoorbeeld niet eens met het besluit van de gemeente, of u vindt dat u door de ambtenaar van de gemeente / sociale dienst niet goed ben behandeld. Daarover gaat deze websitepagina. Deze pagina bevat een samenvating van de regelingen voor de rechtsbescherming van u als burger tegen onregelmatige overheidsbesluiten op het terrein van bijstands- en Wmo-zaken.

Bezwaar
U moet als u het niet eens bent met een besluit, eerst bezwaar maken bij de gemeente of Sociale Dienst). Kijk voor meer informatie over bezwaar onder de tab bezwaar.

Beroep
Na de bezwaarschriftprocedure kunt u in beroep bij de rechtbank.
Meer informatie over beroept vindt u op de website pagina die gaat over beroep, klik hier.

Hoger beroep
Tegen de uitspraak (beslissing) van de rechtbank staat nog hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) te Utrecht. De CRvB is de hoogste rechter voor Wmo- en bijstandszaken. Op de website pagina over hoger beroep leest u meer over deze beroepsprocedure.

Een klacht indienen over de manier waarop de gemeente handelt.
Als u zich slecht of onheus voelt behandeld door een ambtenaar van de gemeente, dan kan een klacht bij de gemeente worden ingediend. De gemeente onderzoekt dan de klacht en hoort u over uw klacht.
Bij het slecht of onheus worden behandeld door een medewerker van een organisatie die een taak voor de gemeente uitvoert (bijvoorbeeld de thuiszorg), dan is een klacht bij die organisatie mogelijk. Die organisatie is door de gemeente verplicht om de klacht zorgvuldig te onderzoeken.

Tegen de klachtafhandeling door de gemeente staat de mogelijkheid open om een klacht in te dienen bij de ombudsman. Grotere gemeenten hebben vaak een eigen – onafhankelijke – ombudsman. Mocht dat niet het geval zijn, dan de klacht gericht worden tot de Nationale ombudsman. Voor meer informatie, zie de pagina op deze webite over de Nationale ombudsman.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter