Beroep

download (10)

Mijn bezwaar is afgewezen. Kan KRL helpen bij beroep?
Het is mogelijk dat u zelf een bezwaarprocedure hebt doorlopen en dat u deze procedure hebt verloren, terwijl u van mening bent dat dit ten onrechte is. Bent u na de bezwaarschriftprocedure nog niet tevreden, dan bestaat de mogelijkheid van beroep instellen bij de rechtbank. Vanzelfsprekend kunnen wij dit beroep ook voor u instellen. De beroepsprocedure wordt in gang gezet door het indienen van een beroepschrift. Daarvoor geldt een termijn van zes weken.

Vooronderzoek
Na ontvangst van het beroepschrift start het vooronderzoek. De rechtbank stuurt een kopie van het beroepschrift naar de sociale Dienst of gemeente en vraagt om een schriftelijke reactie. Deze schriftelijke reactie heet het verweerschrift.

Hoorzitting
In veel gevallen wordt de zaak daarna mondeling tijdens een zitting behandeld. U, uw gemachtigde en de sociale dienst of de gemeente krijgen de gelegenheid hun zienswijze mondeling toe te lichten en antwoord te geven op de vragen die de rechter hun stelt. Zo nodig kan ook een getuige of deskundige voor de mondelinge behandeling worden opgeroepen. Bijvoorbeeld een arts als het gaat om de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent.

Uitspraak
Na de zitting volgt de uitspraak. De rechter heeft de mogelijkheid om meteen na de zitting mondeling uitspraak te doen. Doet hij dat niet, dan moet hij binnen zes weken na de mondelinge behandeling een schriftelijke uitspraak doen. In principe kan die uitspraak twee kanten op. De rechtbank kan het beroep ongegrond verklaren, dit wil zeggen dat de rechtbank het beroep afwijst en de beschikking van de sociale dienst of gemeente in stand laat. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan stelt de rechtbank u in het gelijk en wordt de beschikking van de sociale dienst of gemeente vernietigd. Zo nodig draagt de rechtbank de sociale dienst of de gemeente op om, op basis van de rechterlijke uitspraak, met een nieuwe beschikking te komen.

Griffiekosten
Voor de beroepsprocedure bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. Griffierecht zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het voeren van de procedure. Het tarief bedraagt in beroep  € 49,00.

KRL helpt u graag verder
Heeft u specifieke vragen over de beroepsprocedure of wilt u juridisch advies? Voor meer informatie? Bel met: 0499 – 21 65 47  (ma t/m vr 08.30 – 17:00 uur).
Mail naar: 
info@krl-juristen.nl 
Zaak aanmelden, klik hier.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter