Beroep

download (10)

Beroep
Het is mogelijk dat u zelf een bezwaarprocedure hebt doorlopen en dat u deze procedure hebt verloren, terwijl u van mening bent dat dit ten onrechte is. Bent u na de bezwaarschriftprocedure nog niet tevreden, dan bestaat de mogelijkheid van beroep instellen bij de rechtbank. Vanzelfsprekend kunnen wij dit beroep desgewenst ook voor u instellen. Dat moet gebeuren bij de afdeling van de rechtbank die, bestuursgeschillen behandelt, de zogeheten ´bestuurskamer´. De beroepsprocedure wordt in gang  gezet door het indienen van een beroepschrift. Daarvoor geldt een termijn van zes weken.

Wat is een beroepschrift
De officiele brief die KRL namens u aan de rechtbank stuurt, waarin onze jurist  uitlegt waarom u het niet eens bent met de beschikking op bezwaar van het bestuursorgaan (sociale dienst of gemeente) en aangeeft welk besluit volgens u wel zou moeten worden genomen.

Vooronderzoek
Na ontvangst van het beroepschrift start het vooronderzoek. De rechtbank stuurt een kopie van het beroepschrift naar de Sociale Dienst of gemeente en vraagt om een schriftelijke reactie. Deze schriftelijke reactie heet het verweerschrift.

Mondelinge behandeling
In veel gevallen wordt de zaak daarna mondeling tijdens een zitting behandeld. U, uw gemachtigde en de Sociale Dienst of de gemeente krijgen de gelegenheid hun zienswijze mondeling toe te lichten en antwoord te geven op de vragen die de rechter hun stelt. Zo nodig kan ook een getuige of deskundige voor de mondelinge behandeling worden opgeroepen. Bijvoorbeeld een arts als het gaat om de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent.

Uitspraak
Na de zitting volgt de uitspraak. De rechter heeft de mogelijkheid om meteen na de zitting mondeling uitspraak te doen. Doet hij dat niet, dan moet hij binnen zes weken na de mondelinge behandeling een schriftelijke uitspraak doen. Een uitspraak van de rechter wordt een beschikking genoemd. In principe kan die uitspraak twee kanten op. De rechtbank kan het beroep ongegrond verklaren, dit wil zeggen dat de rechtbank het beroep afwijst en de beschikking van de sociale dienst of gemeente in stand laat. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan stelt de rechtbank u in het gelijk en wordt de beschikking van de sociale dienst of gemeente vernietigd. Zo nodig draagt de rechtbank de sociale dienst of de gemeente op om, op basis van de rechterlijke uitspraak, met een nieuwe beschikking te komen.

Kosten
De bezwaarschriftenprocedure is gratis, maar voor de beroepsprocedure bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. Griffierecht zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het voeren van de procedure. Het tarief griffierecht bedraagt in beroep een bedrag van € 48,00.

Wilt u algemene informatie over de (uitgebreide) gratis rechtsbijstand van KRL, klik dan op gratis rechtsbijstand.

Kosten van bijzondere adviseurs
In sommige gevallen wordt de zorgvraag beantwoord met een complexe woningaanpassing, zoals het plaatsen van een plafondlift in een badkamer, aanpassen van een keuken, inrichten van een garage voor slapen op de begane grond, enzovoort.
Als het nodig is om in het kader van een beroepsprocedure een deskundig bedrijf in te schakelen voor een bijzonder advies, bijvoorbeeld over de medische en bouwkundige noodzakelijkheid van woningaanpassing, of de medische beantwoording van de vraag of u al dan niet arbeidsongeschikt bent, overleggen we dat altijd eerst met u. Als deze diensten geld kosten, komen deze kosten wel voor uw eigen rekening. U kunt hierbij denken aan kosten van medische adviesrapportage door een arts, een indicatieadviseur, een therapeut, of bouwkundige of de kosten van een vertaler voor buitenlandse documenten, enzovoort.

Voorlopige voorziening
In beginsel kan hangende het beroep bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor deze bijzondere spoedprocedure is eveneens griffierecht verschuldigd. In het algemeen gelden voor deze procedure kortere termijnen.
Voor meer informatie over de voorlopige voorzieningenprocedure bij de rechtbank klik hier.

Na de beroep bij de rechtbank
Na het beroep bij de rechtbank staat nog hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht. Vanzelfsprekend kunnen wij dit hoger beroep desgewenst ook voor u instellen en u van begin tot eind bijstaan. Klik hier voor meer informatie over de hogere beroepsprocedure bij de CRvB.

Zelf procederen?
Zelf proceduren moet goed worden overwogen. Er zijn veel valkuilen en juridische voetangels. Het is jammer als u om zo’n reden de procedure verliest. Ga niet zelf knutselen als u zich niet in de juridisch kant van de procedure kunt of wilt verdiepen, maar laat uw bezwaar- en beroepsprocedure door KRL verzorgen. Meestal is het verstandig om advies in te winnen van een gespecialiseerde jurist. De KRL-juristen hebben ruime ervaring en juridische expertise op het gebied van o.a. bijstandsrecht, de Wmo en gerechtelijke procedures. U krijgt altijd een persoonlijke juridisch specialist toegewezen. Uw juridisch specialist voert zijn taken als rechtsbijstandverlener met de grootste zorg uit. Samen met deze jurist kunt u de beste strategie en plan van aanpak bepalen. Het kan ook voorkomen dat wij u afraden om juridische stappen te zetten. KRL gaat – na acceptatie van uw zaak – snel aan de slag om een conflict tot een goede oplossing te brengen. KRL stelt alles in het werk om uw zaak op te lossen. Het is ons doel om voor u een zo goed mogelijk resultaat te behalen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we geen redelijke kans meer zien om de zaak voor u tot een goed einde te brengen en beeindigt KRL de behandeling.

KRL helpt u graag verder
Heeft u specifieke vragen over de beroepsprocedure of wilt u juridisch advies? Voor meer informatie?

Bel met: 0499 – 21 65 47  (ma t/m vr 08.30 – 17:00 uur)
Mail naar: 
info@krl-juristen.nl 
Zaak aanmelden, klik hier.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter