Leerlingenvervoer

leeerlingenvervoer

Wat is leerlingenvervoer ?
Sommige kinderen kunnen niet zelf naar school. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte, een handicap of gedragsproblemen, kan het gebruikmaken van leerlingenvervoer. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Bijvoorbeeld wanneer uw kind naar het speciaal (voortgezet) onderwijs gaat. Want elk kind heeft recht op onderwijs, gebrek aan vervoer mag dat niet in de weg staan.

Welke leerlingen komen in aanmerking
Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

 • door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens
 • door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen
 • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan

Vormen van leerlingenvervoer
Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

 • het kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider)
 • het kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer)
 • de ouders krijgen een vergoeding voor het zelf halen en brengen van het kind (bijvoorbeeld met de auto)

Eigen bijdrage ouders
Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft een kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van de ouders vragen.

Waar vraag ik leerlingenvervoer aan voor mijn kind?
U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente. De gemeente voert de landelijke regels uit, maar heeft zelf ook uitvoeringsregels. Iedere gemeente heeft een eigen beleid. Het kan dus verschil maken in welke gemeente u woont. U bent verplicht de gemeente alle informatie te verstrekken die nodig is.

Redenen om de aanvraag leerlingenvervoer af te wijzen
Als de gemeente u een afwijzing stuurt, betekent dit dat u de gevraagde voorziening niet krijgt. Hieronder geven we aan welke redenen de gemeente kan hebben om uw aanvraag af te wijzen. Dit zijn de belangrijkste redenen, er kunnen nog meer redenen zijn die we hier niet genoemd hebben.
 • Dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  De afstand naar de school van keuze is een gemiddelde afstand. Gemeenten stellen een minimale afstand tussen uw woning en de school vast. Meestal is de grens 6 kilometer. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan de gemiddelde afstand, kan de gemeente uw aanvraag afwijzen. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die vanwege een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.
 • Redelijkerwijs van de ouders te vergen inzet.
  Uw kind kan reizen met het openbaar vervoer. Als uw kind zelfstandig of met begeleiding kan reizen met het openbaar vervoer kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.
 • U hebt zelf voldoende mogelijkheden om uw kind naar school te vervoeren of begeleiden.
 • De gemeente kan van oordeel zijn dat u zelf uw kind kunt halen en brengen, of begeleiden in het openbaar vervoer.

Welke dienstverlening moet de gemeente bieden?
De consulent van de gemeente gaat in een gesprek na of u voldoet aan de voorwaarden voor leerlingenvervoer en wat uw rechten en plichten zijn. De consulent bespreekt dit met u. De gemeente moet u onder alle omstandigheden goed (blijven) informeren over uw rechten en plichten.
Dit betekent dat de gemeente niet zomaar een besluit mag nemen dat in uw nadeel is. De gemeente moet betrouwbaar, integer en professioneel handelen. Doet de gemeente dat niet, dan kan het een teken zijn dat het genomen besluit niet goed is.
Als u dit herkent, heeft het zin om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente, waar u het niet mee eens bent.

Bezwaar maken: U bent het niet eens met de beslissing leerlingenvervoer
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de landelijke regelgeving of met de eigen regels van de gemeente. Het is verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist.

KRL is specialist op het gebied van leerlingenvervoer. Wij hebben snel gezien of een besluit van de gemeente correct is of niet. KRL helpt u graag verder. Meld hier uw vraag aan.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-juristen komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter