Bijzondere bijstand

download (8)

KRL: de bijstandspecialisten

Wat is een bijstandsuitkering (PW-2015)?
De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers).
De PW is het sociale vangnet voor alle personen vanaf 18 jaar die niet zelf een inkomen kunnen verdienen. Als u niet kunt werken, geen inkomen of een te laag inkomen hebt om van te leven, kunt u een beroep doen op de gemeente voor een bijstandsuitkering.
De bijstandsuitkering vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het minimumniveau. Daarbij wordt streng gecontroleerd of u echt geen beroep kunt doen op een andere vorm van inkomen of vermogen, zoals bijvoorbeeld studiefinanciering, een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuiktering, pensioen, spaargeld, vermogen in een eigen huis enz.

Wat is bijzondere bijstand?
Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. Als u eenmalig of maandelijks extra en bijzondere kosten voor levensonderhoud moet maken die noodzakelijk zijn en die u niet kunt betalen van uw inkomen of uitkering, kunt u bijzondere bijstand hiervoor aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten of de eenmalige aanschaf van huishoudelijke goederen. Ook vallen hieronder noodzakelijke eigen bijdragen die u voor andere regelingen moet maken.

Uw gemeente voert de regeling uit
U vraagt bijzondere bijstand aan bij uw gemeente. Daar kunt u ook terecht met vragen over de bijzondere bijstand. De Wet (PW) geeft regels en voorwaarden. Iedere gemeente heeft een eigen beleid en uitvoeringsregels. Het kan dus verschil maken in welke gemeente u woont. De gemeente controleert of U recht heeft op een uitkering. U bent verplicht om de gemeente alle informatie te verstrekken die nodig is.

Redenen om bijzondere bijstand af te wijzen
Als de gemeente u een afwijzing stuurt, betekent dit dat u de gevraagde uitkering niet krijgt. Hieronder geven we aan welke redenen de gemeente kan hebben om uw aanvraag af te wijzen. Dit zijn de belangrijkste redenen, er kunnen nog meer redenen zijn die we hier niet genoemd hebben.

  • De kosten waarvoor u bijstand vraagt zijn niet noodzakelijk.
  • De kosten waarvoor u bijstand vraagt zijn niet zo bijzonder dat u ze niet gewoon uit uw inkomen of uitkering kunt betalen.
  • U had ervoor kunnen sparen, bijvoorbeeld bij een koelkast, wasmachine of meubels.
  • U hebt een inkomen dat hoger is dan een bijstandsinkomen zodat u voldoende ‘draagkracht uit inkomen’ heeft om de kosten zelf te betalen.
  • U hebt vermogen boven de vermogensgrens in de vorm van spaargeld op de bank of in de vorm van bezittingen, zoals een eigen huis, dagwaarde van uw auto, sieraden enzovoorts.
  • U woont niet in de gemeente.
  • U hebt de aangevraagd bijzondere bijstand te laat ingediend, nadat u de kosten al heeft gemaakt.
  • U werkt niet mee aan het onderzoek van de gemeente naar je recht op bijstand, u geeft verkeerde informatie of bent te laat met het geven van de informatie.

Welke dienstverlening moet de gemeente bieden?
De bijstand is een laatste ‘vangnet’. Als u deze uitkering niet krijgt, kunt u nergens meer terecht voor een vervangend inkomen. Daarom moet de gemeente zorgvuldig omgaan met uw persoon, uw aanvraag en met de informatie die u verstrekt.

De klantmanager van de gemeente gaat in een gesprek na of u voldoet aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand en wat uw rechten en plichten zijn. De klantmanager bespreekt dit met u. De gemeente moet u onder alle omstandigheden goed (blijven) informeren over uw rechten en plichten.
Dit betekent dat de gemeente niet zomaar een besluit mag nemen dat in uw nadeel is. De gemeente moet betrouwbaar, integer en professioneel handelen. Doet de gemeente dat niet, dan kan het een teken zijn dat het genomen besluit niet goed is.
Als u dit herkent, heeft het zin om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente, waar u het niet mee eens bent.

Bezwaar maken: u bent het niet eens met de beslissing
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de Wet of met de eigen regels van de gemeente. Het is verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist.

Dwangsom
Als de gemeente niet op tijd beslist in een bezwaar- of beroepsprocedure, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom en beroep.

Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

KRL is specialist op het gebied van de (bijzondere) bijstand. Wij hebben snel gezien of een besluit van de gemeente correct is of niet. Meld hier uw vraag aan.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter