Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 Wmo

Wat is de Wmo?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die sinds 2007 bestaat en wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland. Het doel van deze wet is kortweg om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving en zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Het gaat hierbij voornamelijk om ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten. Gemeenten zijn hierbij verplicht om mensen met een beperking te compenseren door het aanbieden van voorzieningen.

Ondersteuning aan huis
De ondersteuning aan huis kan plaatsvinden in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is er voor alle burgers, bijvoorbeeld een activiteit in het buurthuis of een maaltijdservice (Tafeltje Dekje). Een maatwerkvoorziening is afgestemd op de behoeften van een specifieke persoon, bijvoorbeeld woningaanpassingen of een beschermde woonplek. De maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) versterkt worden. Wanneer u een pgb ontvangt, krijgt u een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt. De SVB betaalt u het pgb uit.  Bij zorg in natura is het mogelijk om van het Wmo-loket bijvoorbeeld een rolstoel in bruikleen te nemen.

Enkele voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:
vervoersvoorzieningen;
vervoer in de regio voor mensen die slecht ter been zijn;
• Individuele begeleiding;
• Dagbesteding op maat;
• Respijtzorg;
• Mantelzorgondersteuning;
Huishoudelijke hulp;
Woningaanpassingen.

Eigen bijdrage
Gemeenten kunnen een eigen bijdrage van u vragen voor het ontvangen van ondersteuning aan huis, zoals huishoudelijke hulp. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, leeftijd en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (het CAK), int de eigen bijdrage. Voor meer informatie over het berekenen van de eigen bijdrage vanuit de Wmo, ga naar: www.hetcak.nl

Pgb aanvragen
Als u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning vanuit de Wmo, kunt u zich bij melden bij het Wmo loket van de gemeente. Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij het Wmo-loket. De Wmo consulent doet dan onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Er wordt daarbij gekeken naar uw behoefte en voorkeuren, maar ook naar wat u zelf nog kunt of wat uw sociale omgeving kan, zoals uw familie, vrienden of buren. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner wordt door de gemeente geregeld en is gratis. Meer informatie over de melding en Wmo aanvraagprocedure vindt u onder het tabblad Wmo-voorziening aanvragen

U bent het niet eens met de Wmo beslissing? Bezwaarschrift?
Het Wmo-loket van uw gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de wet of met de eigen regels van de gemeente. Ook kan de Wmo consulent besluiten u (een) voorziening(en) toe te kennen waar u niet of niet voldoende mee geholpen bent. In beide gevallen is het verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist en dat uw bezwaarschrift op tijd wordt ingediend. U kunt meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure zien als u op bezwaar klikt

Dwangsom
Als de gemeente niet op tijd beslist op uw aanvraag of het bezwaarschrift, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom.
Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

Vragen? Zaak online aanmelden?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor voorzieningen? Bel de Wmo Helpdesk op
0499 – 21 65 47 of mail naar info@krl-juristen.nl, we zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. Wilt u uw zaak direct online aanmelden, gebruik daarvoor het formulier onder de tab contact.
KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts kom je verder, met raad en daad!

 

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter