De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

 Wmo

De Wmo in het kort?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is een wet die wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen. Het gaat hierbij voornamelijk om ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten. Gemeenten zijn hierbij verplicht om mensen met een beperking te compenseren door het aanbieden van voorzieningen.

Ondersteuning huis
De gemeente geeft ondersteuning thuis vanuit de Wmo. Zij helpen daarmee mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • huishoudelijke hulp;
  • aanpassing van de woning;
  • dagbesteding;
  • vervoer;
  • opvang buitenshuis;
  • begeleiding;
  • dagbesteding.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie
Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning?
Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Dat gaat meestal via het wijkteam.

Persoonsgebonden Budget
De gemeente kan een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning kiezen en inhuren. Vaak moet er wel iemand zijn die het pgb voor u beheert. Het geld komt niet op uw eigen bankrekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling.

Past in uw situatie pgb het beste? Kunt of wilt u geen gebruik maken van zorgaanbieders waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet de gemeente een pgb geven.

Zorg of ondersteuning aanvragen
Iedere gemeente regelt de ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeente hebben een Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun ondersteuningsvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Wmo-abonnementstarief; wat betaalt u uit uw eigen portemonnee?
De eigen bijdrage Wmo voor de meeste hulp en ondersteuning is maximaal € 19,00 per maand. Dit is het abonnementstarief. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet gekeken naar inkomen of vermogen. Niet alle algemene voorzieningen vallen onder het abonnementstarief. Voor sommige algemene voorzieningen is € 19,00 euro per maand niet passend. Voor deze hulp en ondersteuning kunnen gemeenten nog een aparte bijdrage vragen. Veel gemeenten vragen bijvoorbeeld voor vervoer een lagere eigen bijdrage per rit. Het zou namelijk duurder zijn om € 19,00 per maand te betalen als u bijvoorbeeld maar één keer per maand vervoer nodig hebt.

U bent het niet eens met de Wmo beslissing?
Andere mening? Dan kunt u bezwaar maken. Wij helpen u graag om dit zo snel en goed mogelijk te regelen. Bekijk het artikel over bezwaar.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met onze Wmo-juristen komt u verder, met raad en daad!

 
Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter