Bijzondere bijstand en overige minimaregelingen

download (13)Uw gemeente voert de regeling uit
U vraagt de hieronder genoemde uitkeringen aan bij uw gemeente. Daar kunt u ook terecht met vragen over minimaregelingen. De gemeente controleert of u recht heeft op een uitkering. U bent verplicht om de gemeente alle informatie te verstrekken die nodig is. Om een beroep te kunnen doen op een minimaregeling, moet u altijd een minimum inkomen hebben. Iedere gemeente heeft een eigen beleid en uitvoeringsregels. Het kan dus verschil maken in welke gemeente u woont.

Incidentele of periodieke bijzondere bijstand
Als u kosten voor levensonderhoud of lijfsbehoud moet maken die noodzakelijk zijn en die u niet kunt betalen van uw inkomen of uitkering, kunt u bijzondere bijstand hiervoor aanvragen. Zie ook de informatie bij ‘bijzondere bijstand‘.

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag.

Wat is een individuele inkomenstoeslag?
De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u 1 keer per jaar geeft als u al 3 jaar of langer van een laag inkomen moet leven. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of een televisie.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag
De sociale dienst/gemeente kan op verzoek een individuele inkomenstoeslag toekennen als de aanvrager:

  • een langdurig laag inkomen heeft; en
  • geen in aanmerking te nemen vermogen heeft; en
  • gelet op zijn omstandigheden geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Of de aanvrager geen uitzicht heeft op inkomensverbetering beoordeelt de sociale dienst/gemeente aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval. Hierbij moet het bestuursorgaan in ieder geval de krachten en bekwaamheden van de aanvrager betrekken en de inspanningen die de aanvrager heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Collectieve voorzieningen
Gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. Zowel bij de basisverzekering als de aanvullende verzekering kan een korting op de premie worden gegeven. Ook kunnen gemeenten werken met ‘gemeente-pakketten’: voor dezelfde premie kan een breder pakket worden aangeboden.

Participatieregelingen
Veel gemeenten kennen regelingen ter bevordering van maatschappelijke participatie, zoals deelname aan een cursus, muzieklessen of lidmaatschap van een sportclub. Deze regelingen zijn er om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een sociaal isolement komen.

Sommige gemeenten, met name grotere, werken met een stadspas waarmee u direct korting krijgt. Andere gemeenten kennen een declaratiefonds waarbij u de kosten kunt indienen. Gemeenten moeten (eventueel steekproefsgewijs) controleren of de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Duurzame gebruiksgoederen
In veel gemeenten is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de vervanging van apparatuur of meubilair zoals een wasmachine, koelkast, televisie of bank. Voorwaarde is vaak dat u al enige tijd (meestal 3 of 5 jaar) op bijstandsniveau leeft. Bovendien moet u kunnen aantonen dat het apparaat of meubel daadwerkelijk kapot is. Vaak is er een maximumbedrag dat per jaar kan worden aangevraagd. Zie ook de informatie bij ‘bijzondere bijstand’.

Schoolkosten
De gemeente kan een vergoeding toekennen voor schoolkosten van de kinderen. De bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen. U kunt bij de gemeente navragen of er een vergoedings- of kortingsregeling voor schoolkosten is, wat deze inhoudt en hoe u de regeling aan kunt vragen. Zoals u ziet zijn er verschillende regelingen om u financieel te ondersteunen. Die tegemoetkoming is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Welke dienstverlening moet de gemeente bieden?
De minimaregelingen zijn een laatste ‘vangnet’. Als u deze uitkering niet krijgt, kunt u nergens meer terecht voor een vervangend inkomen. Daarom moet de gemeente zorgvuldig omgaan met uw persoon, uw aanvraag en met de informatie die u verstrekt.

De consulent van de gemeente gaat in een gesprek na of u voldoet aan de voorwaarden voor een minimaregeling en wat uw rechten en plichten zijn. De consulent bespreekt dit met u. De gemeente moet u onder alle omstandigheden goed (blijven) informeren over uw rechten en plichten.
Dit betekent dat de gemeente niet zomaar een besluit mag nemen dat in uw nadeel is. De gemeente moet betrouwbaar, integer en professioneel handelen. Doet de gemeente dat niet, dan kan het een teken zijn dat het genomen besluit niet goed is.
Als u dit herkent, heeft het zin om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente, waar u het niet mee eens bent.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-juristen komt u verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter