Bijstand: Participatiewet (PW)

bijstandsuitkering (1)

KRL: de bijstandspecialisten

Wat is de Participatiewet?
De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening
(Wsw’-ers). De Participatiewet (PW) is het sociale vangnet voor alle personen vanaf 18 jaar die niet zelf een inkomen kunnen verdienen. Als u niet kunt werken, geen inkomen of een te laag inkomen hebt om van te leven, kunt u een beroep doen op de gemeente voor een bijstandsuitkering.
De bijstandsuitkering vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het minimumniveau. Daarbij wordt streng gecontroleerd of u echt geen beroep kunt doen op een andere vorm van inkomen of vermogen, zoals bijvoorbeeld studiefinanciering, een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuiktering, pensioen, spaargeld, vermogen in een eigen huis enz.
U en eventueel uw partner moeten proberen zo snel mogelijk werk te vinden. Werk gaat altijd boven een uitkering.

Uw gemeente voert de regeling uit
U vraagt een bijstandsuitkering aan bij uw gemeente. Daar kunt u ook terecht met vragen over de PW. Deze wet geeft regels en voorwaarden. Iedere gemeente heeft een eigen beleid en uitvoeringsregels. Het kan dus verschil maken in welke gemeente u woont. De gemeente controleert of U recht heeft op een uitkering. U bent verplicht om de gemeente alle informatie te verstrekken die nodig is.

Redenen om een bijstandsuitkering af te wijzen
Als de gemeente u een afwijzing stuurt, betekent dit dat u de gevraagde uitkering niet krijgt. Hieronder geven we aan welke redenen de gemeente kan hebben om uw aanvraag af te wijzen. Dit zijn de belangrijkste redenen, er kunnen nog meer redenen zijn die we hier niet genoemd hebben.

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U hebt recht op een vervangend inkomen zoals een bijvoorbeeld studiefinanciering, een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuiktering, pensioen.
 • U hebt vermogen boven de vermogensgrens in de vorm van spaargeld op de bank of in de vorm van bezittingen, zoals een eigen huis, dagwaarde van uw auto, sieraden enzovoorts.
 • U hebt een partner met een inkomen boven het sociaal minimum.
 • U bent zelfstandige. U kunt mogelijk een beroep doen op het Bbz.
 • U woont niet in de gemeente.
 • U hebt de bijstandsaanvraag te laat ingediend.
 • U werkt niet mee aan het onderzoek van de gemeente naar uw recht op bijstand, u geeft verkeerde informatie of bent te laat met het geven van de informatie.
 • U weigert om te gaan werken.
 • Voor jongeren: je hebt in de periode voorafgaand aan je bijstandsaanvraag niet genoeg gedaan om werk te krijgen.
 • Voor jongeren: je hebt de mogelijkheid om te gaan studeren en hebt dan recht op studiefinanciering.

Andere problemen met de gemeente?
Als u eenmaal een uitkering krijgt, moet u nog steeds voldoen aan een aantal voorwaarden. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw uitkering wijzigen, een (straf)korting toepassen, een boete opleggen, geld terugvorderen en/of de uitkering beëindigen. Bijvoorbeeld:

 • U hebt de mogelijkheid om te gaan werken, maar u zet zich daar niet genoeg voor in.
 • U werkt niet mee aan het onderzoek van de gemeente naar uw recht op bijstand, u geeft verkeerde informatie of bent te laat met het geven van de informatie.
 • U hebt nagelaten nieuwe omstandigheden te melden aan de gemeente die van belang zijn voor het recht op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld een wijziging in uw gezinssituatie of financiële situatie;
 • U hebt in het verleden verkeerde of onvolledige informatie gegeven aan de gemeente over bijvoorbeeld inkomsten of bezittingen van u of uw gezinsleden, uw gezinssituatie of relatie, uw woonadres, werkzaamheden, bankrekeningen, verzekeringen, uitkeringen, vrijwilligerswerk, enzovoorts.
 • U werkt niet mee aan een onderzoek dat de gemeente aanvraagt om uw persoonlijke, medische of financiële situatie te (her)beoordelen.
 • U krijgt een relatie, gaat samenleven en uw partner heeft een inkomen.
 • Een of meer van uw thuiswonende, minderjarige kinderen gaat werken en geld verdienen.
 • U weigert om een tegenprestatie te leveren die de gemeente u heeft opgelegd.
 • Als u alleenstaande ouder bent: uw laatste thuiswonende minderjarige kind wordt 18 jaar;
 • U wint een prijs waardoor uw vermogen boven de vermogensgrens komt.
 • U gaat part-time werken en krijgt inkomsten.

Welke dienstverlening moet de gemeente bieden?
De bijstand is een laatste ‘vangnet’. Als u deze uitkering niet krijgt, kunt u nergens meer terecht voor een vervangend inkomen. Daarom moet de gemeente zorgvuldig omgaan met uw persoon, uw aanvraag en met de informatie die u verstrekt.
Aan het ontvangen van een bijstandsuitkering zitten natuurlijk ook plichten, bijvoorbeeld dat u werk moet gaan zoeken. De gemeente moet u ondersteunen bij uw re-integratie naar betaald werk.
De klantmanager van de gemeente gaat in een gesprek na of u voldoet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering en wat uw rechten en plichten zijn. De consulent bespreekt dit met u. De gemeente moet u onder alle omstandigheden goed (blijven) informeren over uw rechten en plichten.
Dit betekent dat de gemeente niet zomaar een besluit mag nemen dat in uw nadeel is. De gemeente moet betrouwbaar, integer en professioneel handelen. Doet de gemeente dat niet, dan kan het een teken zijn dat het genomen besluit niet goed is.
Als u dit herkent, heeft het zin om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente, waar u het niet mee eens bent.

Bezwaar maken: u bent het niet eens met de beslissing
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de wet of met de eigen regels van de gemeente. Het is verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist.

Dwangsom
Als de gemeente niet op tijd beslist in een bezwaar- of beroepsprocedure, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom en beroep.

Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

KRL is specialist op het gebied van de bijstandswet (Pw). Wij hebben snel gezien of een besluit van de gemeente correct is of niet. KRL helpt u graag verder. Meld hier uw vraag aan.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter