Uitkering stopgezet?

Wanneer wordt mijn uitkering beëindigd?
Een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet wordt bijvoorbeeld beëindigd als:

 • u werk vindt en genoeg gaat verdienen om van te leven
 • u gaat samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft
 • u een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt, waardoor u meer vermogen hebt dan mag
 • u recht hebt op een andere uitkering, zoals een WW- of WIA-uitkering
 • u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt
 • u verhuist naar een andere gemeente
 • u in de gevangenis zit
 • bij overlijden

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen? Of is uw uitkering stopgezet? En bent u het hier niet mee eens?
Uw bijstandsuitkering kan ook onvrijwillig beëindigd worden,  als u verplichtingen of afspraken niet nakomt.Van onvrijwillige beëindiging kan echter eveneens sprake zijn, bijvoorbeeld bij:

 • vermeende inkomsten of vermogen;
 • schending van de inlichtingenverplichting;
 • als u verplichtingen of afspraken niet nakomt;
 • soms kan een onderzoek door de sociale recherche leiden tot intrekking en/of beëindiging en terugvordering van uw bijstandsuitkering.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt van de sociale dienst, bevindt u zich in een kwetsbare positie. U bent grotendeels afhankelijk van de grillen van een uitkeringsinstantie.

Wanneer uw bijstandsuitkering door de sociale dienst of uw gemeente ten onrechte is beëindigd, dan dient er direct te worden gehandeld.  Ook als u twijfels hebt over een aan u opgelegde sanctie of wanneer u wordt geconfronteerd met opschorting, intrekking en terugvordering van uw uitkering, om welke reden dan ook. Neem dan contact op via het contactformulier van deze website. Een ervaren bijstandsspecialist (jurist) informeert u vrijblijvend en kosteloos over de juiste juridische aanpak.

Binnen zes weken moet er een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeente (het college van burgemeester en wethouders). Dan is het dus raadzaam deze zaak snel bij ons aan te melden. Een bezwaarprocedure kan leiden tot herziening of intrekking van het besluit om de uitkering te beëindigen.

Huisbezoek
Om het recht op bijstand te kunnen vaststellen, kan door de sociale dienst een onderzoek worden ingesteld naar uw woonsituatie. Door de meeste mensen die een uitkering aanvragen wordt dit onderzoek als ingrijpend ervaren. Tijdens het huisbezoek wordt gekeken naar aanwezigheid van persoonlijke eigendommen, indeling van de woning, de relatie tot huisgenoten en andere zaken. Pas als u duidelijk kunt aantonen dat u woont of niet samenwoont op het opgegeven adres, wordt een uitkering toegekend of voortgezet.

Van onderzoek naar de woonsituatie is ook sprake als er aan de juistheid van gegevens wordt getwijfeld. Voor een huisbezoek gelden een aantal regels. De sociale dienst is bijvoorbeeld niet bevoegd tot huisbezoek onder alle omstandigheden.

Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek naar uw woonsituatie, neem dan contact met ons op.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter