De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Gws)

gemeenteloket-image

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Gws)
Bijna iedereen maakt weleens een schuld. Als het om een kleine schuld gaat, kunt u dat vaak zelf wel oplossen. Het kan ook een probleem worden, waardoor het u niet meer lukt om de schuld zonder hulp op te lossen. Dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Schulden ontstaan door allerlei omstandigheden die soms met gedrag te maken hebben, soms met omstandigheden, zoals ziekte of verlies van werk en vaak met allebei.
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zorgt ervoor dat de schuldhulpverlening vanuit een wettelijke basis door de gemeenten uitgevoerd moet worden. De gemeenten zijn hiermee in eerste instantie verantwoordelijk voor schuldhulpverlening aan hun inwoners.

Aanvraag
Als u schulden heeft, zult u zich moeten melden bij de gemeente en een verzoek moeten indienen voor schuldhulpverlening. De gemeente moet onderzoeken of aan het verzoek gehoor gegeven kan worden. De gemeente neemt hierover dan een besluit. Dit besluit moet gemotiveerd en zorgvuldig genomen zijn. Inwoners die al eerder een schuldhulpverleningstraject hebben gevolgd, of gefraudeerd hebben, kunnen geweigerd worden.

Aan de slag gaan
Als de gemeente besluit om tot schuldhulpverlening over te gaan, zal de gemeente in elk geval moeten zorgen voor:

 • een eerste gesprek binnen vier weken waarin de hulpvraag wordt vastgesteld;
 • bij een dreigende situatie: een eerste gesprek binnen drie dagen;
 • inzicht over het verdere verloop van het traject;
 • maximale termijnen voor het te volgen traject;
 • een vorm van schuldhulpverlening voor gezinnen met inwonende minderjarige kinderen.

Verplichtingen schuldenaar 
U moet als schuldenaar tijdens het schuldhulpverleningstraject aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden worden als de volgende plichten omschreven:

 • inlichtingenplicht:  u moet de gemeente informeren over zaken die van belang zijn voor een goede schuldhulpverlening:
 • medewerkingsplicht: u moet uw medewerking aan het traject verlenen, dit kan betekenen dat u moet meewerken aan bijvoorbeeld een cursus budgetbeheer;
 • identificatieplicht: als het voor het schuldhulpverleningstraject nodig is, moet u zich kunnen identificeren.

De gemeente kan de volgende instrumenten inzetten:

 • Schuldbemiddeling
  Bij schuldbemiddeling bemiddelt de gemeente tussen u, de schuldeisers en anderen. Er wordt geen krediet verleend, de schuld wordt gedurende een periode van drie jaar zo veel mogelijk afgelost op basis van uw aflossingscapaciteit. Na drie jaar vervalt het niet afgeloste deel van de schulden.
 • Schuldsanering
  Bij schuldsanering krijgt u een krediet om een percentage van de schulden af te lossen, dat met de schuldeisers is afgesproken. Het niet-afgeloste deel van de schulden vervalt. Het krediet moet in maximaal drie jaar worden afgelost.
 • Budgetbegeleiding
  Bij budgetbegeleiding geeft de gemeente advies aan u over uw financiele situatie. De gemeente begeleidt u en leert u een nieuw uitgavenpatroon aan.
 • Budgetbeheer
  Bij budgetbeheer wordt iemand (meestal van de sociale dienst of de kredietbank) aangesteld die uw budget beheert. Deze beheerder ontvangt het inkomen en verzorgt de noodzakelijke betalingen, zodat geen nieuwe schulden ontstaan.
 • Wettelijk traject (WSNP)
  Als een minnelijk traject mislukt, kan de zaak worden overgedragen aan de rechter. De gemeente moet dan wel eerst een zogeheten WSNP-verklaring afgeven. De rechter beslist of u tot de wettelijke regeling wordt toegelaten.
  Naast deze mogelijkheden voor het oplossen van schulden kunnen ook nog andere trajecten ingezet worden, zoals toeleiding naar werk of ondersteuning op het gebied van problemen als verslaving, psychosociale problemen of andere problematiek die de oorzaak van schulden kunnen zijn

Bezwaar maken: U bent het niet eens met de Wgs-beslissing.
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de Wet of met de eigen regels van de gemeente. Ook kan de gemeente besluiten u een voorziening toe te kennen waar u niet of niet voldoende mee geholpen bent.
In beide gevallen is het verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist. Klik voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure op bezwaar.

Dwangsom
Als de gemeente niet op tijd beslist in een bezwaar- of beroepsprocedure, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom en beroep. Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

KRL is specialist op het gebied van de Wgs. Wij hebben snel gezien of een besluit van de gemeente klopt of niet. KRL helpt u graag verder. Meld hier uw zaak aan.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!
Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter