Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

 
download (5)
KRL: de Kwijtscheldingsspecialisten

Wat houdt kwijtschelding van belastingen en heffingen in?
Ieder huishouden betaalt heffingen aan de gemeente, zoals onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ook aan het waterschap betaalt ieder huishouden belastingen: de waterschapsbelasting. Het betalen van een belastingaanslag is voor mensen met een laag inkomen soms een onoverkomelijk probleem. Gemeenten kennen de mogelijkheid van kwijtschelding van de aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting. Dat geldt niet alleen voor huishoudens met een laag inkomen (op bijstandsniveau), ook huishoudens met een inkomen dat daar net boven ligt. Heeft u een partner waarmee u samenwoont, dan telt zijn/ haar inkomen ook mee. Diverse uitvoeringsregelingen geven regels waaraan gemeenten moeten voldoen bij het beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding van belastingen. De gemeente kan daarnaast op sommige onderwerpen een eigen beleid hebben.Hieronder geven we aan welke redenen de gemeente kan hebben om uw aanvraag af te wijzen. Dit zijn de belangrijkste redenen, er kunnen nog meer redenen zijn die we hier niet genoemd hebben.
Uw gemeente voert de regeling uit
U vraagt kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan bij uw gemeente. Daar kunt u ook terecht met vragen over kwijtschelding.Iedere gemeente heeft eigen uitvoeringsregels, het kan dus verschil maken in welke gemeente u woont. De landelijke regelgeving, de leidraad Invordering, geeft de basisregels en voorwaarden. Gemeenten moeten zich bij het opstellen van een eigen leidraad houden aan de regels uit de basisregeling voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke kwijtscheldingsregels kunnen wel soepeler zijn dan de landelijke basisregeling, maar niet strenger.
Bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt
Om te bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente eerst naar uw vermogen. Het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te betalen, is overigens wel lager dan om voor bijstand in aanmerking te komen. De kwijtscheldingsregeling is op dat punt strenger.
Is het vermogen niet voldoende om de belasting te betalen? Dan rekent de gemeente uit welk bedrag u per jaar kunt missen (betalingscapaciteit). Dat is uw inkomen, verminderd met bepaalde uitgaven die in de landelijke leidraad Invordering zijn aangegeven.
80% van die betalingscapaciteit moet u gebruiken om de belasting te betalen. 

Vermogen

Onder vermogen wordt verstaan het saldo op bank- en/of spaarrekening, een eigen woning met overwaarde, een eigen auto (of ander gemotoriseerd voertuig) en de waarde van de inboedel. Wel gelden er enkele vrijstellingen.

Betalingscapaciteit

De inkomsten van alle leden van uw huishouden worden getoetst aan een normbedrag voor de kosten van bestaan.
Dit normbedrag varieert per huishoudtype en is gekoppeld aan de bijstandsnorm.
De normen worden op 1 januari en 1 juli door de Rijksoverheid vastgesteld.Bij de bepaling van de inkomsten wordt rekening gehouden met uitgaven op het gebied van woonlasten, ziektekostenverzekering, alimentatie en bepaalde afbetalingen op belastingschulden. 

Redenen om een kwijtscheldingsverzoek af te wijzen.
Als de gemeente u een afwijzing stuurt, betekent dit dat u de gevraagde kwijtschelding niet krijgt. Hieronder geven we aan welke redenen de gemeente kan hebben om je aanvraag af te wijzen. Dit zijn de belangrijkste redenen, er kunnen nog meer redenen zijn die we hier niet genoemd hebben.
 • U heeft het aanvraagformulier niet, onjuist of onvolledig ingevuld;
 • U heeft geen kopieën bij het aanvraagformulier gevoegd;
 • U heeft de aanvullende informatie, die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet of niet volledig geleverd;
 • U heeft een te hoog inkomen en dus een voldoende jaarlijkse betalingscapaciteit.
 • U heeft voldoende spaargeld of bezittingen en dus een voldoende jaarlijkse betalingscapaciteit;
 • U gebruikt teruggaven van belasting niet voor de aflossing van belastingschulden;
 • U heeft sterk wisselende inkomsten;
 • De verwachting is dat uw inkomen en/of vermogen zal stijgen;
 • U bent er zelf schuldig aan dat u de aanslag niet kunt betalen.
Andere problemen met de gemeente?
Bijvoorbeeld heeft de gemeente besloten dat uw kwijtscheldingsverzoek van belastingaanslagen wordt afgewezen, omdat:
 • u een partner heeft waarmee u volgens de gemeente samenwoont en hij/zij heeft een eigen inkomen en/of voldoende vermogen
 • u een auto heeft met een bepaalde waarde boven het vrij te laten vermogen;de waarde van uw inboedel bij een executoriale verkoop meer dan een bepaald bedrag opbrengt;
 • U als (ex)ondernemer het verzoekformulier voor particulieren heeft gebruikt;U heeft het verzoek om kwijtschelding niet heeft ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden;
 • U eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, bijvoorbeeld eerst een deel van de belastingaanslag betalen.

Welke dienstverlening moet de gemeente bieden?
De moet gemeente zorgvuldig omgaan met uw persoon, uw aanvraag en met de informatie die u verstrekt.
Aan het vragen om een kwijtscheldingsverzoek van belastingaanslagen zitten natuurlijk ook plichten, bijvoorbeeld dat u eerlijk uw inkomen en vermogen opgeeft.
De gemeente moet u onder alle omstandigheden goed (blijven) informeren over uw rechten en plichten. Dit betekent dat de gemeente niet zomaar een besluit mag nemen dat in uw nadeel is. De gemeente moet betrouwbaar, integer en professioneel handelen. Doet
gemeente dat niet, dan kan het een teken zijn dat het genomen besluit niet goed is. Als u dit herkent, heeft het zin om beroep in te stellen tegen afwijzing aanvraag kwijtschelding.

Let op: op tijd betalen!
Als de gemeente u heeft laten weten dat u geen kwijtschelding krijgt, moet u binnen 10 dagen uw aanslag betalen. Als de laatste vervaldatum nog niet is geweest, mag u daarop wachten. Als u ten onrechte niet betaalt worden er ook maatregelen getroffen. Hierbij worden extra kosten doorberekend. Zorg dus dat u op tijd betaalt.

Betalingsregeling
Soms is betalen lastig omdat er weinig inkomen is, u kunt niet in één keer kunt betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u misschien een betalingsregeling afspreken met de gemeente, zodat er gespreid kan worden betaald of dat u meer tijd krijgt om de belastingschuld te betalen. U heeft geen recht op zo’n regeling. De gemeente beslist zelf per geval of er voldoende aanleiding voor is.

U heeft de aanslag al betaald. Kunt u toch nog in aanmerking komen voor kwijtschelding?
U kunt binnen drie maanden na uw betaling een kwijtscheldingsverzoek indienen. Wanneer kwijtschelding wordt verleend ontvangt u het betaalde bedrag terug.

Beroep instellen: u bent het niet eens met de beslissing
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de landelijke basisregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen of met de eigen regels van de gemeente. Het is verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist. KRL helpt u graag verder. Meld hier uw vraag aan.

KRL is specialist op het gebied van kwijtschelding van gemeentelijke belastingaanslagen. Wij hebben snel gezien of een besluit van de gemeente correct is of niet. Dat moet ook wel omdat binnen 10 dagen na dagtekening van de beslissing bij de gemeente een gemotiveerd beroepschrift moet zijn ingediend. 

KRL komt gratis op voor uw recht. Met KRL komt u verder, met raad en daad!

 

 

 

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter