Algemene voorwaarden

Female Lawyer or notary in her office

KRL: Königs, Rietrae en de Laat

Algemene voorwaarden
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich aanmeldt voor (de gratis) beroepsmatig te verlenen rechtsbijstand. Om het milieu te sparen en de kantoorkosten laag te houden, versturen we correspondentie digitaal en via e-mail.  Al onze voorwaarden vindt u hieronder. Wilt u de voorwaarden liever op papier? Dan kunt u deze zelf printen. Wel zo gemakkelijk.

In deze algemene voorwaarden zijn de contractspartijen als volgt aangeduid:
– KRL Juristengroep
– Cliënt: de contractspartij van KRL Juristengroep.

          Algemeen
 1. KRL Juristengroep is de handelsnaam van een burgerlijke maatschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt om gratis rechtsbijstand en ondersteuning te bieden aan mensen met een inkomen op of rond het sociaal minimum.
 2. KRL Juristengroep is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 50845861.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënt aan KRL Juristengroep verstrekt, evenals op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.
 3. KRL-Juristengroep is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.krl-juristen.nl.
 4. Het taakgebied van KRL Juristengroep beperkt zich tot de producten zoals op de website: www.krl-juristen.nl aangegeven.

   

  Toepasselijkheid
 5. Het werkgebied van KRL Juristengroep bestaat uit: de gemeente Rotterdam, de provincies: Gelderland, Limburg, Zeeland en Noord-Brabant.
 6. De inwoners van de volgende gemeenten zijn uitgezonderd van onze dienstverlening: Asten, Bernheze, Best, Boekel,  Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Meierijstad en Oirschot.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt
  aan KRL Juristengroep verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende
  opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden.
Opdrachten
 • Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door KRL Juristengroep schriftelijk is
  aanvaard. Tot aanvaarding is KRL Juristengroep nimmer verplicht.
 • Ingeval cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen,
  bijvoorbeeld betaling van de kosten van griffierecht kan KRL Juristengroep
  (onverwijld) weigeren de werkzaamheden aan te vangen en/of de al begonnen
  werkzaamheden opschorten of staken.
 • De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 • De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten
  ontlenen.
 • De cliënt vrijwaart KRL-Juristengroep tegen vorderingen van derden die stellen
  schade te hebben geleden door of verband houdende met door KRL-Juristengroep
  ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 • Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend
  aanvaard en uitgevoerd door KRL Juristengroep. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
  anders overeengekomen is, is KRL Juristengroep vrij te bepalen welke
  medewerker de opdracht uitvoert.
 • Verstrekte opdrachten worden door KRL Juristengroep uitsluitend uitgevoerd ten        behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
  werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte
  opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
  KRL Juristengroep zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt.
 • Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven voor de duur van de werkzaamheden
  die aan de desbetreffende specifieke zaak casu quo aan de specifieke zaken is/zijn
  verbonden, tenzij cliënt en KRL Juristengroep tussentijds verlenging van de
  overeenkomst overeenkomen, dan wel uit hun stilzwijgende handelingen van de
  bedoeling om de overeenkomst te verlengen, blijkt.
 • KRL Juristengroep heeft het recht verdere uitvoering van de opdracht zonder
  opgave van reden(en) te weigeren en/of de opdracht in te trekken.
 • De overeenkomst tussen KRL Juristengroep en cliënt leidt naar zijn aard slechts tot
  een inspanningsverbintenis aan de zijde van KRL Juristengroep en nimmer tot een
  resultaatverbintenis.
 • De cliënt zal aan KRL-Juristengroep steeds tijdig en volledig de informatie
  verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht.
  De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien
  deze van derden afkomstig is.
 • De cliënt zal KRL-Juristengroep van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de
  hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang
  kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de
  aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
 • KRL Juristengroep is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde
  gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen
  ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet
  aangewezen instantie. KRL Juristengroep is bovendien wettelijk verplicht tot
  geheimhouding van deze melding. KRL Juristengroep is nimmer aansprakelijk voor
  de nadelige gevolgen van een dergelijke door KRL Juristengroep gedane melding,
  ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont
  dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
  redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart KRL
  Juristengroep tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing
  door KRL Juristengroep van de betreffende bepalingen.
Gratis rechtsbijstand en kosten
 • KRL Juristengroep verleent – na acceptatie van de zaak – gratis rechtsbijstand. Wel
  zal de eventuele proceskostenveroordeling op grond van het Besluit proceskosten    bestuursrecht in bestuursrechtelijke (voor)procedures gelden als betaling van de
  door KRL Juristengroep beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Deze vergoeding
  van de kosten zal KRL Juristengroep namens u binnen bij het betreffende
  bestuursorgaan en/of rechtscollege waar de zaak heeft gediend, (in)vorderen.
 • De gratis rechtsbestand bestaat uit de lichamelijke en geestelijke inspanning van
  de KRL medewerkers die nodig is om de opdracht te vervullen.
 • De bijkomende kosten, zoals griffierecht, zijn voor rekening van opdrachtgever. De
  cliënt wordt er op gewezen dat voor de door rechtbank of Centrale Raad van Beroep in rekening gebrachte kosten van griffierecht, wellicht bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij de woonplaatsgemeente van de cliënt. De cliënt wordt aangeraden om zich per omgaande na ontvangst van de betreffende nota, zich te wenden tot die gemeente voor het eventueel doen van een aanvraag voor bijzondere bijstand.
 • De cliënt is ermee bekend dat in geval een procedure wordt verloren een
  veroordeling kan plaatsvinden tot betaling van de (proces)kosten van de
  wederpartij, waaronder de griffie- en deurwaarderskosten en kosten van
  ingeschakelde deskundigen.
 • De cliënt geeft KRL Juristengroep het recht de aan haar of hem te betalen
  bedragen in het kader van de schikking, veroordelingen en/of proceskosten in
  naam van de cliënt te vorderen en uit te doen betalen op de bankrekening van KRL Juristengroep.

 

 
Registratie, geheimhouding, privacy en ICT
 • KRL Juristengroep respecteert de privacy van alle gebruikers van de website site
  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die rechtzoekenden
  verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt zowel voor hen die een
  opdracht verschaffen aan KRL Juristengroep als voor hen die alleen vrijblijvend en
  vraag stellen aan KRL Juristengroep.
 • De website van KRL Juristengroep gebruikt geen cookies.
 • De cliënt verleent aan KRL Juristengroep toestemming voor het registreren en
  verwerken van persoonsgegevens.
 • KRL Juristengroep verplicht zich tot geheimhouding en respecteert de
  vertrouwelijkheid van cliëntgegevens. Cliëntinformatie wordt alleen gedeeld met
  personen of instanties die binnen kader van de opdracht betrokken zijn.
 • Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is beroepsmatig
  gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw
  gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel
  tegenstrijdig belang (met u als cliënt).
 • De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail)
  en realiseert zich dat ondanks alle door KRL Juristengroep in acht genomen
  veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door
  onbevoegden gegeven kan worden.

 

Aansprakelijkheid
 • KRL Juristengroep aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door cliënt geleden
  schade en gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs aan
  KRL Juristengroep kunnen worden toegerekend en voor zover deze
  aansprakelijkheid door zijn (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt,
  dat tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met
  het bedrag van het eigen risico.
  Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit
  artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid
  beperkt tot een bedrag van € 1.000,00, zegge: duizend euro.
  Persoonlijke aansprakelijkheid van bij KRL Juristengroep werkzame personen
  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voor zover het noodzakelijk is om derden, bijvoorbeeld een arts en/of bouwkundige,
  in te schakelen verleent cliënt daartoe zelf de opdracht. De cliënt is                             verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke opdrachten.  Voor eventuele
  tekortkomingen van deze derden is KRL Juristengroep niet aansprakelijk.
 • Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het
  niet deugdelijk functioneren van door KRL Juristengroep bij de uitvoering van de
  opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
  zaken, geen uitgezonderd, evenals voor schade veroorzaakt door
  computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies
  van telefoon, fax of e-mail. Tevens is KRL Juristengroep niet aansprakelijk voor
  beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per
  post, ongeacht of dit vervoer of deze verzending geschiedt door of namens
  cliënt, KRL Juristengroep of derden.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden ten opzichte van KRL
  Juristengroep, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en
  gemotiveerd bij KRL Juristengroep zijn ingediend binnen een jaar na het moment
  waarop cliënt bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop
  hij zijn rechten en bevoegdheden baseert. KRL Juristengroep is gerechtigd pas tot
  indiening van processtukken over te gaan dan wel een al begonnen procedure te
  vervolgen, nadat daartoe verschuldigde griffierechten zijn voldaan.

 

Klachten- en geschillenregeling
 • Alle geschillen/klachten die mochten ontstaan naar aanleiding van de
  totstandkoming of uitvoering van een opdracht, dienen eerst bij KRL Juristengroep
  te worden behandeld, waarbij voorts met de cliënt zal worden besproken hoe de
  klacht/het geschil zal worden afgehandeld.
 • De cliënt dient zijn klacht aan Juristengroep voor te leggen binnen drie maanden na
  het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van
  het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 • De rechtsverhouding tussen cliënt en KRL Juristengroep wordt beheerst door het
  Nederlands recht. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor
  bedoeld in der minne op te lossen, kan het geschil voorgelegd worden aan de
  bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch dan wel Breda.
  Indien KRL Juristengroep als eisende partij optreedt, heeft zij de mogelijkheid het
  geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 • Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van KRL

  juristengroep te Oirschot en zijn te raadplegen via de website van www. KRL-

  juristen.nl en worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgever(s) toegezonden.


  Archivering en correspondentie

 • KRL Juristengroep verstuurt correspondentie digitaal, via e-mail. De documenten
  die we niet digitaal kunnen versturen, ontvangt u per post.
 • Het dossier dat betrekking heeft op de betreffende opdracht wordt na beëindiging
  van de rechtszaak vernietigt, tenzij anders met cliënt is overeengekomen. KRL
  Juristengroep zal niet kunnen worden verplicht een dossier langer te bewaren.

 

 

 

 

 

 


 

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter